Sjednice nadzornog odbora

2019. godina

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 03. sjednicu Nadzornog odbora TZ otoka Krka

Zapisnik sa 02. sjednice Nadzornog odbora TZ otoka Krka

Analitička bruto bilanca po vrstama usluga

Fakturirani, nerealizirani prihodi do 30.09.2019.

Ostvarenje financijskog plana TZ otoka Krka do 30.09.2019. i rebalans financijskog plana

Izvješće o radu za 2019.

Press za rujan i siječanj - rujan 2019.

Ured i info punkt 2019.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2019.

Financijski plan TZ otoka Krka za 2020.

Prijedlog financijskog plana TZ otoka Krka za 2020.

Program rada i financijski plan za 2020.

Ured i info punkt 2020.

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 02. sjednicu Nadzornog odbora TZ otoka Krka
Zapisnik sa 01. sjednice Nadzornog odbora TZ otoka Krka
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01. - 30.06.2019.
Troškovi ureda TZ otoka Krka i Info punkta 01.01. - 30.06.2019.
Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. - 30.06.2019.
Analitička bruto bilanca po vrstama usluga 01.01. - 30.06.2019.
Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka do 30.06.2019.

1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 1. sjednicu Nadzornog odbora TZ otoka Krka
Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice otoka Krka
Inventurna lista osnovnih sredstava po organizacijama
Inventurna lista u uporabi po objektima i kadrovima
Popis robe na zalihi u uredu TZ otoka Krka na dan 31.12.2018. godine
Zapisnik sa Komisije za popis imovine i sredstava TZ otoka Krka za 2018. godinu
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01.-31.12.2018
Troškovi ureda TZ otoka Krka i Info punkta za 2018. godinu
Bilanca TZ otoka Krka za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
Bilanca - stanje na dan 31.12.2018.
Zapisnik sa sastanka održanog 07.02.2019. u prostorijama TZ otoka Krka
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ otoka Krka u 2018. godini

2018. godina

12. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 12. sjednicu Nadzornog odbora
Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora
Financijski plan TZ otoka Krka za razdoblje 01.01. - 30.06.2018.
Bilješke uz financijsko izvješće
Bilanca
Fakturirani nerealizirani prihodi do 30.06.2018.g
Izvješće Neprofitna organizacija TZ otoka Krka

2016. godina

Poziv na 05. sjednicu Nadzornog odbora
Izvješće o radu Nadzornog odbora 2016